Toelichting op uw privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en de gegeven behandelingen.

Verder worden gegevens opgenomen die voor de behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bv. fysiotherapeut of huisarts.

Voor mij houdt dat in dat ik uw privacy zal waarborgen:

  • Zorgvuldig omgaan met persoonlijke en medische gegevens.
  • Er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier welke zich in een afsluitbare archiefkast bevindt.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Het kan zijn dat ik bijvoorbeeld in verband met waarneming andere zorgverleners informeer.

Dit alleen met uw toestemming.

  • Waarneming Njdens mijn afwezigheid
  • Tijdens intercollegiale toetsing
  • De datum gebruik ik voor de factuur

Deze gegevens in het cliënten dossier blijven zoals volgens de wet op de behandelingsovereenkomst wordt vereist, 20 jaar bewaard. Bij verhuizing bv. kunt u uw dossier opvragen en laat ik u daarvoor tekenen. Ook heeft u recht op inzage, wijzigen,
wissen, van het dossier als u daarom vraagt. Ook hier zal u voor moeten tekenen. Na 20 jaar wordt uw dossier automatisch vernietigd.

Op uw nota die u ontvangt zal het volgende staan:

  • Naam,adres en woonplaats
  • Uw geboortedatum
  • Datum van behandeling
  • De behandelingsvorm bv. Klassiek Homeopathie en de presentaNecode staan.
  • De kosten van het consult