Post Vaccinaal Syndroom

Post Vaccinaal Syndroom

Inenten. Het lijkt zo vanzelfsprekend. Want natuurlijk wil je je kind of jezelf beschermen tegen allerlei bedreigende ziekten. De voordelen van het vaccineren zijn zo groot, dat er vaak niet wordt stilgestaan bij de nadelen ervan. Begrijpelijk, want in de voorlichting van het ministerie en gezondheidsinstellingen wordt ontkend dat vaccins ernstige en blijvende bijwerkingen kunnen hebben. Er zou hooguit een stijve arm, koorts of veranderd slaappatroon kunnen ontstaan.

Een onterechte bewering, zo blijkt uit vele praktijkgevallen. Door het vaccineren kunnen kinderen en volwassenen wel degelijk lichamelijke en mentaal, emotionele klachten oplopen die verder gaan dan een pijnlijke arm of een dag niet lekker slapen.
Vaccins blijken veel meer bijwerkingen te kunnen hebben dan tot nu toe werd aangenomen, ook wel vaccinatieschade genoemd. Bronchitis, oorontsteking, eczeem, allergie, gedrags- of ontwikkelingsverandering, spierkrampen, oververmoeidheid, concentratie- of coördinatiestoornissen, oorontstekingen, blijvende verkoudheid. Het zijn maar een paar voorbeelden. Want de lijst van mogelijke bijwerkingen is lang. Al die klachten samen noemen we Post Vaccinaal Syndroom. Homeopaten, met ervaring in het behandelen van vaccinatieschade, zagen de afgelopen tien jaar zoveel mensen met uiteen lopende klachten na vaccinatie(s), dat dit onderwerp meer serieuze aandacht verdient dan het nu krijgt. Als je het verband met  vaccinaties (nog) niet kent dan blijf je onwetend en denk je dat je kind gewoon astma of gewoon epilepsie kreeg dat op zich goed te behandelen is maar wat dan wel blijft bestaan. Terwijl de onderliggende oorzaak( de verstorende invloed van vaccinaties) heel goed te behandelen is zodat de astma of de epilepsie dan volledig kan verdwijnen.

Hoe wordt de diagnose PVS gesteld? De reden om aan te nemen dat de klachten inderdaad in verband staan met de vaccinaties, zijn de opvallende resultaten van een homeopathische behandeling. Door het toedienen van een homeopathische verdunning van het betreffende vaccin (het zogenoemde gepotentiëerde vaccin), kan de verstorende invloed die het vaccin op het lichaam gehad heeft weer ongedaan gemaakt worden zonder dat de reeds ontstane immuniteit wordt aangetast. Dit noemen we dan een ontstoringsprogramma.
Als de klachten werkelijk door het vaccin zijn ontstaan, zullen deze afnemen of zelfs geheel verdwijnen. In dat geval is het zeer aannemelijk dat de vaccins een oorzaak van de klachten zijn. Het ontstoringsprogramma kan dus als diagnosemiddel en behandeling tegelijk dienen. Het vermoeden op de diagnose PVS wordt meestal gesteld, door homeopaat met ervaring op dit terrein, als er sterke reacties waren op de vaccinaties en/of als er daarna ziekteverschijnselen optraden die er voordien niet waren of als er een belangrijke verergering optrad van bestaande ziekteverschijnselen. Al deze problemen kunnen ook nog ontstaan weken soms zelfs nog maanden na de gegeven vaccinaties. Als dit gebeurt wordt ook meestal geen relatie of verband meer gezocht met de vaccinatie. Hoe vaak kinderen (of volwassenen) een PVS hebben is totaal niet bekend. We denken dat alle kinderen die nu in homeopathische praktijken behandeld worden slechts het topje zijn van de ijsberg vooral omdat er nog zoveel onbekendheid is met het fenomeen en er ook veel weerstand bestaat tegen deze manier van denken en werken. 
De diagnose PVS wordt in de praktijk pas definitief gesteld als het kind op het toedienen van de ontstoringskuur (of kuren) duidelijk verbetert of geneest.

Met deze informatie willen we ouders, artsen en andere deskundigen die in de praktijk met vaccineren te maken hebben, wijzen op het mogelijke verband tussen lichamelijke en geestelijke klachten en toegediende vaccinaties. Meer voorlichting over en bekendheid met het Post-Vaccinaal-Syndroom zal ertoe bijdragen dat vele onverklaarbare klachten bij kinderen en volwassenen op een andere manier benaderd en behandeld kunnen worden dan voorheen. Door het stellen van de juiste diagnose hoeven zij niet jarenlang onnodig in het ongewisse te blijven. Herkenning van het sydroom is een eerste stap op weg naar mogelijke genezing van klachten waar het medische circuit geen antwoord op heeft. “Veel ellende was niet nodig geweest als we eerder hadden geweten wat het Post-Vaccinaal-Syndroom is,” aldus een van de ouders die hun kind na behandeling een geweldige ommekeer zagen maken.

(bron: www.tinussmits.nl)

 

Een niet wetenschappelijk of medische geschoolde klager heeft bij de Reclame Code Commissie (RCC) een klacht ingediend over deze webpagina. De RCC heeft daarop bovenstaande naast haar neergelegd en geoordeeld dat er geen oorzakelijk verband is tussen vaccineren en autisme. Volgens de RCC zou de gemiddelde consument de informatie op deze pagina over CEASE-therapie opvatten in die zin dat met de CEASE-therapie alle gevallen van autisme kunnen worden genezen. Omdat volgens de RCC er geen relatie is tussen vaccinatie en autisme vinden ze de informatie op deze pagina appelleren aan gevoelens van angst. En dat is strijdig met artikel 6 van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Ook is deze pagina volgens de RCC misleidend en daardoor oneerlijke reclame in de zin van artikel 7 NRC.

Het oordeel is wat mij betreft aan de ouders. Als zij het idee hebben dat hun kind als gevolg van vaccinaties of medicijnen gezondheidsschade heeft opgelopen, dan biedt CEASE-therapie hoop, geen garantie.